Privacybeleid

Gegevensbescherming en veiligheidt

Wij, de ToolTeam® - August GmbH, zijn de exploitant van deze website en de daarop aangeboden diensten en zijn derhalve verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens in de zin van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG-neu), de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG-EU), de telecommunicatiewet (TKG) en de telemediawet (TMG). De correcte behandeling van uw persoonsgegevens is voor ons van bijzonder belang. Daarom willen wij u hieronder informeren over de behandeling van uw persoonsgegevens.1. Verzameling en opslag van persoonsgegevens en aard en doel van het gebruik

1.1 Wanneer u de website bezoekt

In principe kunt u onze website gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. Wanneer u onze website bezoekt, zendt de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand.

De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot ze automatisch wordt gewist:
•  IP-adres van de computer die de aanvraag doet
•  Datum en tijdstip van toegang
•  Naam en URL van het opgehaalde bestand
•  Website vanwaar de toegang is gemaakt (referrer URL)
•  De gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, alsmede de naam van uw toegangsprovider.

Bovengenoemde gegevens zullen door ons worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
•  Zorgen voor een vlotte verbinding van de website
•  Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website
•  Evaluatie van de veiligheid en de stabiliteit van het systeem
•  Voor andere administratieve doeleinden

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AGV. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden van gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies te trekken over uw persoon. Daarnaast maken wij gebruik van cookies en analysediensten wanneer u de website bezoekt. Voor meer gedetailleerde uitleg, zie de secties 9 en 10 van dit privacybeleid.

1.2 Wanneer u ons contactformulier gebruikt

Voor vragen van welke aard dan ook, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op onze website. Het is noodzakelijk een geldig e-mailadres op te geven, zodat wij weten van wie het verzoek afkomstig is en zodat wij het kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt. Het is uw vrije beslissing of u deze gegevens in het contactformulier wilt invullen.

De gegevensverwerking met het doel contact met ons op te nemen, gebeurt overeenkomstig Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a AVG op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.
De persoonsgegevens die door ons zijn verzameld voor het gebruik van het contactformulier, worden automatisch gewist nadat uw verzoek is afgehandeld.

1.3 Bij bestelling via onze website

U kunt via onze website bestellingen plaatsen als gast zonder u te registreren of u in onze winkel registreren als klant voor toekomstige bestellingen. Registratie heeft voor u het voordeel dat u bij een toekomstige bestelling met uw e-mailadres en wachtwoord direct in onze shop kunt inloggen zonder dat u uw contactgegevens opnieuw hoeft in te voeren.

Uw persoonsgegevens worden in een invoermasker ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen.

Wanneer u via onze website een bestelling plaatst, verzamelen wij eerst de volgende gegevens, zowel in het geval van een gastbestelling als in het geval van registratie in de winkel:
•  Aanspreekvorm, voornaam, achternaam
•  een geldig e-mail adres
•  Adres
•  Telefoonnummer (voor het doorsturen van leveringen)

Deze gegevens worden verzameld
•  om u als klant te kunnen identificeren;
•  om uw bestelling te kunnen verwerken, vervullen en afhandelen;
•  met het oog op correspondentie met u;
•  voor facturatiedoeleinden;
•  met het oog op de afwikkeling van eventuele aansprakelijkheidsclaims en het instellen van eventuele vorderingen tegen u;
•  met het oog op het technisch beheer van onze website;
•  met het oog op het beheer van onze klantengegevens

Als onderdeel van het bestelproces wordt van u toestemming verkregen voor de verwerking van deze gegevens.

De gegevensverwerking vindt plaats naar aanleiding van uw bestelling en/of registratie en is voor de voornoemde doeleinden noodzakelijk voor de adequate afhandeling van uw bestelling en voor de wederzijdse nakoming van de uit het koopcontract voortvloeiende verplichtingen conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. b AVG.2. Doorgeven van gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend aan derden doorgegeven aan de dienstverlenende partners die betrokken zijn bij de afwikkeling van het contract, zoals het logistieke bedrijf dat belast is met de levering en de kredietinstelling die belast is met de betaling. In gevallen waarin uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven, blijft de omvang van de doorgegeven gegevens evenwel beperkt tot het noodzakelijke minimum. Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden. Wij geven uw persoonsgegevens ook alleen door aan derden, als:

•  u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG;
•  de bekendmaking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. f AVG en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient, bij het niet vrijgeven van uw gegevens;
•  er een wettelijke verplichting bestaat om deze door te geven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. c AVG; alsmede
•  als dit wettelijk toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van contractuele relaties met u in overeenstemming met Art. 6 (1) zin 1 lit. b AVG.

Als onderdeel van het bestelproces wordt van u toestemming verkregen om uw gegevens aan derden door te geven.3. Duur van de opslag

Nadat het winkelproces is geannuleerd, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist. Ingeval een contract wordt gesloten, worden alle gegevens van de contractuele relatie bewaard tot het verstrijken van de fiscale bewaringstermijn (6 jaar). De gegevens naam, adres, aangekochte goederen en datum van aankoop worden bovendien bewaard tot het verstrijken van de productaansprakelijkheid (10 jaar). De bewaringstermijnen vloeien voort uit § 147 lid 2 juncto lid 1 nrs. 1, 4 en 4a AO, § 14b lid 1 UStG (Duitse wet op de omzetbelasting).

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG alsmede Art. 6 lid 1 lit. a) (toestemming) en/of lit. b) (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract) van de AVG.4. Veiligheid

Binnen het websitebezoek maken wij gebruik van de wijdverbreide SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. In de regel is dit een 256-bit encryptie. Als uw browser geen 256-bit encryptie ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan 128-bit v3-technologie. U kunt zien of een individuele website van onze internetaanwezigheid gecodeerd wordt verzonden door de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Er wordt op gewezen dat de datatransmissie op het internet (b.v. communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet haalbaar.

Wij gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Wij maken gebruik van cookies en webanalysediensten wanneer u onze website bezoekt. Voor meer gedetailleerde uitleg, zie de secties 9 en 10 van dit privacybeleid.

Wij maken hierbij uitdrukkelijk bezwaar tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.5. Nieuwsbrieven

Wij bieden u de mogelijkheid om u op onze website in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief informeren wij u op regelmatige tijdstippen over onze aanbiedingen. Om onze nieuwsbrief te ontvangen, hebt u een geldig e-mailadres nodig. Wij controleren het door u opgegeven e-mailadres om na te gaan of u daadwerkelijk de eigenaar bent van dit e-mailadres of dat de eigenaar toestemming heeft gegeven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres, de datum en het tijdstip van uw inschrijving op. Dit dient als onze bescherming in het geval dat een derde misbruik maakt van uw e-mailadres en zich abonneert op onze nieuwsbrief zonder uw medeweten. Van onze kant worden geen verdere gegevens verzameld. De op deze manier verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. Evenmin wordt een vergelijking gemaakt tussen de gegevens die op deze wijze worden verzameld en de gegevens die door andere onderdelen van onze website kunnen worden verzameld.

U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dit kan door te klikken op een link aan het einde van elke nieuwsbrief of door ons een e-mail te sturen naar [email protected].

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door u als gebruiker is Art. 6 para. 1 lit. a AVG indien u uw toestemming heeft gegeven.6. Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht:

•  om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met art. 15 AVG. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op klacht, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan;

•  om overeenkomstig art. 16 AVG onverwijld te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens;

•  te verzoeken dat uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen, worden gewist overeenkomstig art. 17 AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;

•  te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 18 AVG, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen van de gegevens en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 AVG;

•  om, overeenkomstig art. 20 AVG, uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke;

•  om uw toestemming op elk moment in te trekken, overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten, en

•  om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 van de AVG. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.


Heeft u vragen of wilt u informatie over de hierboven vermelde rechten, neem dan contact met ons op:

Telefoon: +49(0)221/43082760
Fax: +49(0)221/43082789
: [email protected]

U kunt de gegevens die wij over u hebben ook altijd inzien en wijzigen door in te loggen op onze website met uw inloggegevens.

U kunt ook op elk moment uw gegevens of uw volledige gebruikersprofiel verwijderen. Dat kan via de daarvoor bestemde optie in uw klantenaccount of door een verzoek hiertoe te sturen per e-mail naar [email protected]. Wij wijzen erop dat u in geval van verwijdering van uw gegevens niet of niet in volle omvang gebruik kunt maken van onze voordelen en diensten.7. Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. f AVG, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 AVG, voor zover daarvoor gronden bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval beschikt u over een algemeen recht van verzet, dat door ons ten uitvoer wordt gelegd zonder dat een specifieke situatie wordt gespecificeerd.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op herroeping of verzet, volstaat het een e-mail te sturen naar [email protected].8. Privacybeleid voor betalingsproviders

Privacybeleid voor facturering, aankoop op afbetaling en automatische afschrijving op SEPA-basis (klik hier om te lezen)9. Cookies

Cookies helpen in vele opzichten om uw bezoek aan onze website gemakkelijker, aangenamer en zinvoller te maken. Cookies zijn alfanumerieke informatiebestanden (tekstbestanden) die automatisch door uw webbrowser worden aangemaakt en op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware; door het gebruik van cookies worden geen persoonsgegevens aan ons doorgegeven.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze website hebt verlaten.

Daarnaast gebruiken wij ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die voor een bepaalde vaste periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze website opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, wordt automatisch herkend dat u al eerder bij ons bent geweest en welke gegevens en instellingen u hebt ingevoerd, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren, zodat wij ons aanbod voor u kunnen optimaliseren (zie punt 10). Met deze cookies kunnen wij automatisch herkennen dat u al eerder bij ons bent geweest wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch gewist.

De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de voornoemde doeleinden ter bescherming van onze rechtmatige belangen en die van derden overeenkomstig Art. 6 (1) zin 1 lit. f AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Lees ook onze Uitleg over cookies en internetreclame.10. Diensten voor webanalyse

Wij maken gebruik van webanalysediensten met het oog op een vraaggerichte vormgeving en voortdurende optimalisering van onze website. In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies gebruikt (zie punt 9). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

•  Browsertype/versie;
•  Gebruikt besturingssysteem;
•  Referrer URL (de eerder bezochte pagina);
•  Hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres);
•  Tijd van de serveraanvraag

worden doorgestuurd naar servers en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om verslagen over de activiteit op de website op te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te verlenen met het oog op marktonderzoek en de vormgeving van deze internetpagina's in overeenstemming met de vereisten. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens ons verwerken.

In geen geval zal uw IP-adres in verband worden gebracht met andere gegevens over de gebruiker. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

De gebruiker kan de installatie van cookies verhinderen door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen (zie punt 8); wij wijzen er echter op dat in dat geval niet alle functies van deze website ten volle kunnen worden benut.

De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen het aanmaken van gebruiksprofielen. De in punt 6 genoemde contactgegevens kunnen worden gebruikt voor de kennisgeving van herroeping.

Lees ook onze Uitleg over cookies en internetreclame.

De hieronder opgesomde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f AVG.11. Privacybeleid voor het gebruik van Facebook plugins ("Like button")

Plugins van het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) zijn op onze pagina's geïntegreerd. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt zo de informatie dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Als u op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze website aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website in verband kan brengen met uw Facebook-gebruikersaccount, logt u dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Lees ook onze Uitleg over cookies en internetreclame.12. Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies, d.w.z. alfanumerieke informatiebestanden (tekstbestanden) die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen (zie hoofdstuk 7); wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lees ook onze Uitleg over cookies en internetreclame.13. Privacybeleid voor het gebruik van Google Adsense

Onze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor de integratie van advertenties van Google Inc. ("Google"). Google AdSense gebruikt ook cookies, d.w.z. alfanumerieke informatiebestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Deze webbakens kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals het bezoekersverkeer op deze pagina's.

De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden gedeeld met contractanten van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door u opgeslagen gegevens.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door in uw browsersoftware de daarvoor geëigende instellingen te kiezen (zie hoofdstuk 8); wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Lees ook onze Uitleg over cookies en internetreclame.14. Privacybeleid voor het gebruik van Google +1

14.1 Verzamelen en verspreiden van informatie

Met behulp van de Google +1 knop, kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via de Google +1-knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google bewaart zowel de informatie dat u +1 gaf voor een inhoud als informatie over de website die u bekeek toen u op +1 klikte. Uw +1's kunnen samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals zoekresultaten of uw Google-profiel, of elders op websites en in advertenties op internet als aankondigingen worden weergegeven.

Google legt informatie over uw +1-activiteiten vast om Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat ten minste de naam moet bevatten die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben.

14.2 Gebruik van de verzamelde informatie

Naast het hierboven beschreven gebruik, zal de door u verstrekte informatie worden gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google kan geaggregeerde statistieken publiceren over de +1-activiteiten van gebruikers of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

Lees ook onze Uitleg over cookies en internetreclame.15. Privacybeleid voor het gebruik van Hotjar

Wij gebruiken Hotjar op onze pagina's om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om het aanbod op deze website te optimaliseren.
Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen we een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bv. hoeveel tijd besteden gebruikers op welke pagina's, op welke links klikken ze, wat vinden ze leuk en niet leuk, etc.). Dit helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers.
Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen in anonieme vorm verzameld en opgeslagen), schermgrootte, apparaattype (unieke apparaatidentificatoren), informatie over de gebruikte browser, land van locatie, voorkeurstaal voor het bekijken van onze website). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. De informatie wordt noch door Hotjar noch door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren en wordt ook niet samengevoegd met andere gegevens over individuele gebruikers. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f AVG.
Voor meer informatie, zie Hotjar's privacybeleid: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

U kunt bezwaar maken tegen de opslag van een gebruikersprofiel en informatie over uw bezoek aan onze website door Hotjar, alsmede tegen de instelling van Hotjar tracking cookies op andere websites via deze link: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Lees ook onze Uitleg over cookies en internetreclame.16. Gebruik van de Xing-aanbevelingscomponenten

Wij gebruiken onderdelen van het XING.com-netwerk op onze pagina's. Deze onderdelen zijn een dienst van de XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Bij elk individueel bezoek aan onze website die met een dergelijke component is uitgerust, zorgt deze component ervoor dat de browser die u gebruikt, een overeenkomstige weergave van de component van XING downloadt.

Voor zover wij weten, bewaart XING geen persoonlijke gegevens van de gebruiker over het oproepen van onze website. XING slaat ook geen IP-adressen op. Bovendien is er geen evaluatie van het gebruiksgedrag via het gebruik van cookies in verband met de "XING Share Button". Meer informatie hierover is te vinden in de informatie over gegevensbescherming voor de XING Share-knop op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Lees ook onze Uitleg over cookies en internetreclame.17. Privacybeleid voor het gebruik van LinkedIn aanbevelingen

Wij gebruiken onderdelen van het LinkedIn-netwerk op onze website. LinkedIn is een dienst van de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bij elke afzonderlijke oproep van onze website die met een dergelijke component is uitgerust, zorgt deze component ervoor dat de browser die u gebruikt, een overeenkomstige weergave van de component van LinkedIn downloadt.

Dit proces informeert LinkedIn welke specifieke website van onze internetpresentie momenteel wordt bezocht. Als u op de LinkedIn "Recommend Button" klikt terwijl u bent ingelogd op uw LinkedIn account, kunt u de inhoud van onze pagina's linken op uw LinkedIn profiel. Hierdoor kan LinkedIn het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw LinkedIn-gebruikersaccount.

Wij hebben geen invloed op de gegevens die LinkedIn hiermee verzamelt, noch op de omvang van deze door LinkedIn verzamelde gegevens. Wij hebben ook geen kennis van de inhoud van de gegevens die aan LinkedIn worden doorgegeven. Meer informatie over het verzamelen van gegevens door LinkedIn en over uw rechten en instelmogelijkheden vindt u in het privacybeleid van LinkedIn. U kunt deze notities vinden onder http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Lees ook onze Uitleg over cookies en internetreclame.18. Actualiteit van het privacybeleid

Deze privacyverklaring is momenteel geldig en werd bijgewerkt in mei 2018.

Op grond van de verdere ontwikkeling van onze website en de daarop geboden aanbiedingen of op grond van gewijzigde wettelijke of officiële voorschriften kan het noodzakelijk worden deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. Het huidige Privacybeleid kan op elk moment worden bekeken en afgedrukt op onze website op de volgende link: Privacybeleid.19. Bronvermelding

Advocaat Andreas Gerstel, Kamer van Koophandel, Privacybeleid eRecht24, Privacybeleid Google Analytics, Privacybeleid Google +1