Annuleringsvoorwaarden

Recht op herroeping

Iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven (consument), heeft het volgende herroepingsrecht
U hebt het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen te herroepen, te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen (of in geval van een overeenkomst betreffende verscheidene goederen van eenzelfde bestelling of de levering van goederen in verschillende deelzendingen, de laatste goederen of deelzending), zonder opgave van enige reden.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (ToolTeam® - August GmbH, Lindauer Str. 69, DE-D-50935 Köln, : [email protected], Fax: +49(0)221/43082789, Tel: +49(0)221/43082760) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd). U kunt hiervoor ook het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Indien u gebruik maakt van ons online terugzendcentrum, sturen wij u onmiddellijk een bevestiging (bijv. per e-mail) van de ontvangst van uw herroeping. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

bookModelformulier voor herroepingGevolgen van herroeping

Als u dit contract annuleert, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden en eventuele toeslagen, verwerkings- en heropslagkosten). Deze terugbetaling zal onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen plaatsvinden, te rekenen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ontvangen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zal u deze terugbetaling aangerekend worden. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Gebruik ons online online retourcentrum om uw terugzending te coördineren. Indien mogelijk, zullen wij de goederen bij u ophalen. Anders moet u ons de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis hebt gesteld, terugzenden of overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

Om het juiste retouradres te krijgen, registreert u de retourzending via ons online terugzendcentrum. In geval van terugzending draagt u alle directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand betreffende de levering van goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of duidelijk op persoonlijke behoeften zijn toegesneden (speciale productie op maat).

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet of vervalt voor de volgende overeenkomsten:

•  opdrachten voor de levering van goederen die worden vervaardigd volgens specificaties van de klant of die duidelijk zijn toegesneden op persoonlijke behoeften (klantspecifieke maatwerkproducten),
•  overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd,
•  overeenkomsten tot levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen, en
•  overeenkomsten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien het zegel na de levering is verwijderd.Einde van de annuleringsvoorwaarden