ToolTeam® - August GmbH Algemene voorwaarden

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de diensten van ToolTeam® - August GmbH. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

Lees ook onze Privacyverklaring en onze verklaring over Cookies & internetreclame, die ook van toepassing zijn op het gebruik van de diensten van ToolTeam® - August GmbH.

Algemene voorwaarden voor voor consumenten

§1 Toepassingsgebied

(1) De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden is de

ToolTeam® - August GmbH
Lindauer Str. 69
D-50935 Köln
Telefoon: +49(0)221/43082760
Fax: +49(0)221/43082789
: [email protected]

August GmbH, Sitz in Köln
Handelsregister Köln: HRB 76937
BTW-Ident-nummer.: DE286379175

Bedrijfsleiders: Dipl.-Ing. Philipp August Bier, Johannes Wilhelm Bier B.A.

(2) De gebruiker van de volgende algemene voorwaarden is de consument op het ogenblik van de bestelling van roerende goederen door ToolTeam® - August GmbH. Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven.

(3) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveringen en diensten.

(4) Andere algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden van onze klanten zijn niet van toepassing en worden niet aanvaard, zelfs indien wij daar niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maken. De uitvoering van de diensten wordt niet geacht een dergelijke toestemming in te houden.

(5) Er zijn geen mondelinge afspraken.

§2 Sluiting van het contract

(1) De presentatie van producten en diensten in onze online shop zijn slechts vrijblijvende uitnodigingen tot het doen van aanbiedingen en vormen nog geen aanbod in de juridische zin van het woord. U doet pas een bindend aanbod voor de eerder in uw winkelmandje geplaatste goederen wanneer u op de pagina met de orderbevestiging op de knop "Bestelling met betalingsverplichting" klikt. Wij stellen u op de hoogte van de ontvangst van uw bestelling door u per e-mail een ontvangstbevestiging te sturen waarin wij de gegevens van uw bestelling vermelden (orderbevestiging). Deze orderbevestiging houdt geen aanvaarding van uw aanbod in, maar is uitsluitend bedoeld om u ervan in kennis te stellen dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Het koopcontract komt pas tot stand wanneer wij de door u bestelde goederen verzenden en de verzending met een tweede e-mail bevestigen (verzendingsbevestiging).

(2) Voordat u bindend een bestelling via het online bestelformulier plaatst, kunt u mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. U kunt uw gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat u op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

(3) De gegevens van de bestelling worden door ons opgeslagen en na voltooiing van de bestelling per e-mail met de orderbevestiging naar u verzonden. Bovendien wordt de tekst van de overeenkomst op onze website gearchiveerd en is hij voor u gratis toegankelijk via uw met een wachtwoord beveiligde klantenaccount door het verstrekken van de relevante inloggegevens, op voorwaarde dat u vóór het plaatsen van uw bestelling een klantenaccount in onze onlineshop hebt aangemaakt.

(4) De verwerking van en het contact met bestellingen vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. U moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat u opgeeft voor de verwerking van de bestelling juist is, zodat de door ons verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet u er bij het gebruik van SPAM-filters voor zorgen dat alle door ons en onze in opdracht gegeven partners verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

(5) Sommige van onze aanbiedingen zijn uitsluitend gericht op zakelijke klanten. Zakelijke klanten zijn bedrijven, openbare instellingen, handelaren en freelancers in de zin van § 14 BGB. Deze aanbiedingen zijn reeds als dusdanig gemarkeerd op de productpagina en ten laatste in het winkelmandje. Sollten diese von Ihnen in den Warenkorb gelegt werden, ist eine Bestellung dann nur noch als Geschäftskunde möglich.Als u deze aan uw winkelmandje toevoegt, kunt u alleen als zakelijke klant een bestelling plaatsen.

(6) Indien ons na het sluiten van de overeenkomst bekend wordt dat de klant geen ondernemer maar een consument is, kunnen wij verklaren dat wij ons binnen een redelijke termijn uit de overeenkomst terugtrekken.

§3 Annuleringsvoorwaarden

Recht op herroeping

Iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven (consument), heeft het volgende herroepingsrecht
U hebt het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen te herroepen, te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen (of in geval van een overeenkomst betreffende verscheidene goederen van eenzelfde bestelling of de levering van goederen in verschillende deelzendingen, de laatste goederen of deelzending), zonder opgave van enige reden.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (ToolTeam® - August GmbH, Lindauer Str. 69, DE-D-50935 Köln, : [email protected], Fax: +49(0)221/43082789, Tel: +49(0)221/43082760) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd). U kunt hiervoor ook het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Indien u gebruik maakt van ons online terugzendcentrum, sturen wij u onmiddellijk een bevestiging (bijv. per e-mail) van de ontvangst van uw herroeping. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

bookModelformulier voor herroepingGevolgen van herroeping

Als u dit contract annuleert, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden en eventuele toeslagen, verwerkings- en heropslagkosten). Deze terugbetaling zal onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen plaatsvinden, te rekenen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ontvangen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zal u deze terugbetaling aangerekend worden. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Gebruik ons online online retourcentrum om uw terugzending te coördineren. Indien mogelijk, zullen wij de goederen bij u ophalen. Anders moet u ons de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis hebt gesteld, terugzenden of overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

Om het juiste retouradres te krijgen, registreert u de retourzending via ons online terugzendcentrum. In geval van terugzending draagt u alle directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand betreffende de levering van goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of duidelijk op persoonlijke behoeften zijn toegesneden (speciale productie op maat).

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet of vervalt voor de volgende overeenkomsten:

•  opdrachten voor de levering van goederen die worden vervaardigd volgens specificaties van de klant of die duidelijk zijn toegesneden op persoonlijke behoeften (klantspecifieke maatwerkproducten),
•  overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd,
•  overeenkomsten tot levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen, en
•  overeenkomsten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien het zegel na de levering is verwijderd.Einde van de annuleringsvoorwaarden

§4 Voorbehoud van leverbaarheid

(1) Indien een besteld artikel na het sluiten van het koopcontract niet beschikbaar is voor levering om redenen waarvoor ToolTeam® - August GmbH niet verantwoordelijk is, zullen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor u een vervangend artikel van gelijkwaardige prijs en kwaliteit aan te bieden.

(2) In geval van onbeschikbaarheid van de bestelde goederen, behouden wij ons het recht voor niet te leveren. In dat geval zullen wij u onmiddellijk op de hoogte brengen en u de eventueel reeds ontvangen tegenprestatie terugbetalen.

§5 Leverings- en betalingsvoorwaarden

(1) De prijs van de goederen kan vooraf worden betaald, via Paypal of tegen factuur. De klant kan de betalingsmethode kiezen tijdens het bestelproces. Wij bieden de betaalmethoden die op onze websites staan vermeld.

(2) Bij niet-nakoming van de betalingsvoorwaarden of bij omstandigheden waarvan wij na het sluiten van de overeenkomst kennis nemen en die de kredietwaardigheid van de klant in twijfel trekken (bijv. aanvraag tot opening van een insolventieprocedure tegen het vermogen van de klant, inleiding van een minnelijke schuldensaneringsprocedure, staking van de betalingen of andere omstandigheden die de kredietwaardigheid van de klant aanzienlijk verminderen) en die onze aanspraak op tegenprestatie in gevaar brengen, hebben wij het recht om alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar te verklaren en de nog uit te voeren leveringen en prestaties slechts tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verrichten.

(3) Wij leveren alleen in de landen die op de website staan vermeld. De kosten voor het verzenden van de goederen variëren naar gelang van de leverancier. De huidige kosten worden afzonderlijk per leverancier in het winkelmandje weergegeven. De bestelde goederen worden verzonden per pakketdienst naar goeddunken van de leverancier die de levering uitvoert.

(4) U garandeert dat u het juiste en volledige leveringsadres hebt opgegeven toen u uw bestelling plaatste. Indien door onjuiste adresgegevens extra verzendkosten ontstaan, dient u deze te dragen of te vergoeden.

(5) Indien de geleverde goederen duidelijke transportschade vertonen, gelieve dan onmiddellijk bij de bezorger over deze gebreken te reclameren en zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Het achterwege laten van een dergelijke kennisgeving heeft geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Zij helpen ons echter wel om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

Aanvullende algemene voorwaarden voor facturering, aankoop op afbetaling en automatische afschrijving SEPA

§6 Reservering zelfbezorging

(1) Indien wij buiten onze schuld niet kunnen worden bevoorraad, hoewel wij bij betrouwbare leveranciers overeenkomstige bestellingen hebben geplaatst, zal ToolTeam® - August GmbH worden ontheven van de verplichting tot nakoming en kunnen wij ons uit het contract terugtrekken. In dat geval zullen wij u onmiddellijk op de hoogte brengen van de onbeschikbaarheid en u, in geval van terugtrekking, de reeds gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen.

(2) In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor u een vervangend artikel van gelijkwaardige prijs en kwaliteit aan te bieden.

§7 Eigendomsvoorbehoud

(1) De geleverde goederen blijven ons eigendom tot de volledige voldoening van onze koopprijsvordering, met inbegrip van alle nevenvorderingen.

(2) Zolang de goederen ons eigendom zijn, blijft u als klant verplicht de goederen met zorg te behandelen.

§8 Garantie & waarborg, aansprakelijkheid

(1) Tenzij anders vermeld in de volgende paragrafen, verlenen wij onze klanten de wettelijke garantierechten voor gebreken. Wij bieden geen klantenservice en garantierechten die verder gaan dan de wettelijke garantierechten voor defecten. Als fabrikanten van de producten die u selecteert een fabrieksgarantie bieden, zal dit, indien van toepassing, alleen de fabrikanten verplichten en niet ToolTeam® - August GmbH.

(2) In geval van gebreken aan de geleverde zaak heeft u in eerste instantie slechts aanspraak op nakoming achteraf. Daarbij heeft u de keuze of de aanvullende prestatie door het verhelpen van gebreken of door vervangende levering moet worden uitgevoerd. Wij hebben echter het recht de gekozen vorm van aanvullende prestatie te weigeren indien deze slechts met onevenredig hoge kosten mogelijk is en de andere vorm van aanvullende prestatie voor u zonder aanzienlijke nadelen overblijft.

(3) Met uitzondering van schade aan leven, lichaam en gezondheid en de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen die de uitvoering van het contract überhaupt mogelijk maken en op de nakoming waarvan de klant dus mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), is onze aansprakelijkheid beperkt tot schade die te wijten is aan opzettelijk of grof nalatig gedrag. De aansprakelijkheid volgens de ProdHaftG (Duitse productaansprakelijkheidswet) blijft onaangetast.

(4) Met uitzondering van schade voortvloeiend uit letsel van leven, lichaam en gezondheid, in geval van opzettelijk of grof nalatig gedrag en de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen die de uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maken en op de nakoming waarvan de klant derhalve mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), is onze aansprakelijkheid in hoogte beperkt tot de schade die typisch voorzienbaar was op het moment van het sluiten van het contract. De aansprakelijkheid volgens de ProdHaftG (Duitse productaansprakelijkheidswet) blijft onaangetast.

(5) De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van onze werknemers en andere plaatsvervangende agenten.

§9 Bestelprocedure

U bestelt in onze winkel door de volgende stappen te doorlopen

(1) U plaatst artikelen vrijblijvend in uw winkelwagen door op "Toevoegen aan winkelwagen" te klikken.

(2) U kunt alle artikelen die u in het winkelwagen hebt geplaatst bekijken door met de muis over het winkelwagen te bewegen en op " winkelwagen bekijken" te klikken. Hier kunt u ook items verwijderen en/of de hoeveelheid wijzigen. U kunt hier ook mogelijke vervoerders selecteren en het land selecteren waarheen geleverd moet worden.

(3) Als u de artikelen uit uw winkelwagen wilt kopen, klikt u op "Verdergaan naar kassa". Dit brengt u naar het bestelproces.

(4) Als u nog geen account hebt aangemaakt of ingelogd bent op uw account, voer dan eerst uw leverings- en betalingsgegevens in.
Bestellen als gast is ook mogelijk.

(5) Met een klik op de knop "Bestelling met betalingsverplichting" verstuurt u uw bestelling naar ons. Door dit te doen, biedt u aan een koopovereenkomst met ons te sluiten. U gaat ook akkoord met onze Algemene voorwaarden, onze Privacyverklaring en onze verklaring over Cookies & internetreclame.

§10 Prijzen

Alle prijzen zijn vermeld in euro en inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde, tenzij anders vermeld. Prijzen zonder wettelijke BTW (nettoprijzen) zijn gemarkeerd met *.

§11 Verzendingskosten en extra kosten

(1) Verzendings- en extra kosten (zoals een toeslag voor een minimumhoeveelheid) kunnen aan de vermelde productprijzen worden toegevoegd. Deze worden ten laatste in het winkelwagen vermeld en zijn in het totaal inbegrepen.

(2) Voor leveringen naar niet-EU-landen worden extra douanerechten en -kosten en, indien van toepassing, omzetbelasting bij invoer in rekening gebracht. Nadere informatie is te vinden op het internetportaal van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=de en specifieke informatie voor Zwitserland op: http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do.

§12 Prijsfout

Indien wij, ondanks zorgvuldige controle, een fout maken bij het opstellen of vaststellen van een prijs, behouden wij ons het recht voor om de eventueel ontstane koopovereenkomst te betwisten.

§13 Beeldrechten

(1) De rechten op de afbeeldingen op de website van ToolTeam® - August GmbH zijn eigendom van ToolTeam® - August GmbH of onze partners. Gebruik van de afbeeldingen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

(2) De productnamen of logo's die op onze website en in onze e-mails of brieven worden genoemd of gebruikt, zijn merken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve fabrikanten.

§14 Nota volgens de batterijwet

Aangezien onze zendingen batterijen en accu's kunnen bevatten, vestigen wij uw aandacht op het volgende:

Batterijen en accu's mogen niet bij het huisvuil worden gedeponeerd, maar moeten gratis worden ingeleverd bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij de plaatselijke detailhandel. Afvalbatterijen kunnen schadelijke stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu of uw gezondheid als ze niet op de juiste manier worden opgeslagen of weggegooid. Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak. Onder het vuilnisbaksymbool staat de chemische naam van de verontreinigende stof:
Pb = batterij bevat lood
Cd = batterij bevat cadmium
Hg = batterij bevat kwik
Van ons ontvangen batterijen of accu's kunnen na gebruik gratis aan ons worden geretourneerd op onderstaand adres of gratis per post aan ons worden teruggezonden:

ToolTeam® - August GmbH
Lindauer Str. 69
DE-D-50935 Köln
: [email protected]
Telefoon: +49(0)221/43082760
Fax: +49(0)221/43082789

§15 Toepasselijk recht

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, tenzij de bescherming die u als consument wordt geboden, wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin u uw gewone verblijfplaats heeft.

(2) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken zijn niet van toepassing.

§16 Alternatieve geschillenbeslechting

(1) De EU-Commissie heeft een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting gecreëerd. Dit biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun onlinebestelling op te lossen zonder in eerste instantie naar de rechter te stappen. Het platform voor geschillenbeslechting is te bereiken via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(2) Wij zullen trachten eventuele meningsverschillen over ons contract in der minne te schikken. Voorts zijn wij niet verplicht deel te nemen aan een bemiddelingsprocedure en kunnen wij u helaas geen deelneming aan een dergelijke procedure aanbieden.

§17 Gegevensbescherming

(1) Wij verzamelen klantgerelateerde gegevens in het kader van de afwikkeling van zakelijke relaties. Wij houden ons met name aan de bepalingen van het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu), de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG-EU), de Telecommunicatiewet (TKG) en de Telemediawet (TMG).

(2) Met betrekking tot het verzamelen, opslaan, verwerken en gebruiken van gegevens verwijzen wij naar de uitleg in onze Privacyverklaring en onze verklaring over Cookies & internetreclame, die een aanvulling zijn op deze Algemene voorwaarden. U kunt het privacybeleid en onze verklaring inzake cookies en internetreclame vinden in onze online winkel of hier Privacyverklaring en Cookies & internetreclame.

§18 Slotbepalingen

(1) Indien afzonderlijke bepalingen van het contract met de klant, met inbegrip van deze voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen en voorschriften van het contract niet aan. De geheel of gedeeltelijk ongeldige bepaling zal worden vervangen door een onderling overeengekomen bepaling van de partijen, waarover afzonderlijk zal worden onderhandeld met inachtneming van de wederzijdse belangen; subsidiair - voor zover geen overeenstemming wordt bereikt - zijn de desbetreffende wettelijke bepalingen van toepassing.

(2) Hetzelfde geldt in geval van een contractuele leemte.

(3) In geval van geheel of gedeeltelijk ongeldige bepalingen van het contract, met inbegrip van de algemene voorwaarden, kunt u zich te allen tijde zonder enige onderhandeling beroepen op de wettelijke bepalingen en de toepassing daarvan eisen.

§19 Downloaden en afdrukken

De algemene voorwaarden voor consumenten om te downloaden en af te drukken via de browser.


Algemene Voorwaarden voor ondernemers

§1 Toepassingsgebied

(1) De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden is de

ToolTeam® - August GmbH
Lindauer Str. 69
D-50935 Köln
Telefoon: +49(0)221/43082760
Fax: +49(0)221/43082789
: [email protected]

August GmbH, zetel in Köln
Handelsregister Köln: HRB 76937
BTW-Ident-nummer: DE286379175

Bedrijfsleiders: Dipl.-Ing. Philipp August Bier, Johannes Wilhelm Bier B.A.

(2) De gebruiker van de volgende algemenen voorwaarden is de ondernemer op het ogenblik van de bestelling van roerende goederen door ToolTeam® - August GmbH. Een ondernemer is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

(3) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveringen en diensten, alsmede op alle toekomstige zakenrelaties, zelfs indien deze niet uitdrukkelijk opnieuw zijn overeengekomen.

(4) Andere algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden van onze klanten zijn niet van toepassing en worden niet aanvaard, zelfs indien wij daar niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maken. De uitvoering van de diensten wordt niet geacht een dergelijke toestemming in te houden. (5) Er zijn geen mondelinge afspraken.

§2 Sluiting van het contract

(1) De presentatie van producten en diensten in onze online shop zijn slechts vrijblijvende uitnodigingen tot het doen van aanbiedingen en vormen nog geen aanbod in de juridische zin van het woord. U doet pas een bindend aanbod voor de eerder in uw winkelmandje geplaatste goederen wanneer u op de pagina met de orderbevestiging op de knop "Bestelling met betalingsverplichting" klikt. Wij stellen u op de hoogte van de ontvangst van uw bestelling door u per e-mail een ontvangstbevestiging te sturen waarin wij de gegevens van uw bestelling vermelden (orderbevestiging). Deze orderbevestiging houdt geen aanvaarding van uw aanbod in, maar is uitsluitend bedoeld om u ervan in kennis te stellen dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Het koopcontract komt pas tot stand wanneer wij de door u bestelde goederen verzenden en de verzending met een tweede e-mail bevestigen (verzendingsbevestiging).

(2) Voordat u bindend een bestelling via het online bestelformulier plaatst, kunt u mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. U kunt uw gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat u op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

(3) De gegevens van de bestelling worden door ons opgeslagen en u per e-mail toegestuurd met de ontvangstbevestiging na voltooiing van de bestelling. Bovendien wordt de tekst van de overeenkomst op onze website gearchiveerd en is hij voor u gratis toegankelijk via uw met een wachtwoord beveiligde klantenaccount door het verstrekken van de relevante inloggegevens, op voorwaarde dat u vóór het plaatsen van uw bestelling een klantenaccount in onze onlineshop hebt aangemaakt.

(4) De verwerking van en het contact met bestellingen vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. U moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat u opgeeft voor de verwerking van de bestelling juist is, zodat de door ons verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet u er bij het gebruik van SPAM-filters voor zorgen dat alle door ons en onze in opdracht gegeven partners verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

(5) Als u als ondernemer via individuele communicatie (bijv. telefonisch, per e-mail, via een offerteaanvraagformulier) rechtstreeks een aanvraag indient bij ons verkoopteam, gelden voor het sluiten van de overeenkomst de volgende bepalingen:

Op uw verzoek stuurt ons team u per e-mail een zogenaamd beperkt vrijblijvend aanbod in een link, dat u doorstuurt naar de gevraagde producten. Nadat u bent ingelogd op uw klantenaccount, kunt u de producten uit deze aanbieding kopen volgens het normale bestelproces.

De beperkte niet-bindende aanbiedingen die per e-mail worden verzonden, zijn aanbiedingen waarvoor wij ons het recht voorbehouden te leveren. De bindende werking van het aanbod vervalt, indien het ons niet meer mogelijk is de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te betrekken en wij niet aansprakelijk zijn voor het niet bestaan van de leveringsmogelijkheid. Indien het overeenkomstig deze voorwaarden niet meer mogelijk is een artikel uit het aanbod te leveren, wordt de link door ons onmiddellijk gedeactiveerd en wordt u op deze wijze van de niet-levering op de hoogte gebracht.

§3 Betaling en levering, risico-overdracht

(1) De prijs van de goederen kan vooraf worden betaald, via Paypal of tegen factuur. De klant kan de betalingsmethode kiezen tijdens het bestelproces. Wij bieden de betalingsmogelijkheden die op onze websites staan vermeld.

(2) Bij niet-nakoming van de betalingsvoorwaarden of bij omstandigheden waarvan wij na het sluiten van de overeenkomst kennis nemen en die de kredietwaardigheid van de klant in twijfel trekken (bijv. aanvraag tot opening van een insolventieprocedure tegen het vermogen van de klant, inleiding van een minnelijke schuldensaneringsprocedure, staking van de betalingen of andere omstandigheden die de kredietwaardigheid van de klant aanzienlijk verminderen) en die onze aanspraak op tegenprestatie in gevaar brengen, hebben wij het recht om alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar te verklaren en de nog uit te voeren leveringen en prestaties slechts tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verrichten.

(3) Indien tussen u en ons bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, zijn deze in beginsel niet van toepassing op gelijktijdig lopende en toekomstige contractuele betrekkingen met u.

(4) Wij leveren alleen in de landen die op de website staan vermeld. De kosten voor het verzenden van de goederen variëren naar gelang van de leverancier. De huidige kosten worden afzonderlijk per leverancier in het winkelmandje weergegeven. De bestelde goederen worden verzonden per pakketdienst naar goeddunken van de leverancier die de levering uitvoert.

(5) U garandeert dat u het juiste en volledige leveringsadres hebt opgegeven toen u uw bestelling plaatste. Indien door onjuiste adresgegevens extra verzendkosten ontstaan, dient u deze te dragen of te vergoeden.

(6) Indien de geleverde goederen duidelijke transportschade vertonen, gelieve dan onmiddellijk bij de bezorger over deze gebreken te reclameren en zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Het achterwege laten van een dergelijke kennisgeving heeft geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Zij helpen ons echter wel om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

(7) Het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering van de goederen gaat op u over zodra de goederen zijn overhandigd aan de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren.

Aanvullende algemene voorwaarden voor facturering, aankoop op afbetaling en automatische afschrijving SEPA

§4 Voorbehoud van leverbaarheid

(1) Indien een besteld artikel na het sluiten van het koopcontract niet beschikbaar is voor levering om redenen waarvoor ToolTeam® - August GmbH niet verantwoordelijk is, zullen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor u een vervangend artikel van gelijkwaardige prijs en kwaliteit aan te bieden.

(2) In geval van onbeschikbaarheid van de bestelde goederen, behouden wij ons het recht voor niet te leveren. In dat geval zullen wij u onmiddellijk op de hoogte brengen en u de eventueel reeds ontvangen tegenprestatie terugbetalen.

§5 Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij behouden ons het eigendomsrecht op de goederen voor totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de lopende zakenrelatie met u volledig zijn voldaan. Indien de waarde van de bestaande zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 20% overschrijdt, verbinden wij ons ertoe deze op uw verzoek vrij te geven. U bent alleen gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen, indien u alle vorderingen die u ten gevolge van de doorverkoop op kopers of derden verkrijgt, aan ons overdraagt. Na de overdracht bent u gemachtigd om de vordering te innen. Wij behouden ons het recht voor om de vordering zelf te innen zodra u uw betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt en een betalingsachterstand oploopt.

(2) Indien de door ons gereserveerde goederen worden gecombineerd of vermengd met andere artikelen, geschiedt dit steeds in onze naam en voor ons. In dat geval verwerven wij de mede-eigendom van de gecombineerde of gemengde goederen in verhouding tot het aandeel van onze goederen. Indien uit onze gereserveerde goederen tezamen met andere goederen een nieuwe zaak wordt vervaardigd, geschiedt dit eveneens voor ons en in onze opdracht. Bovendien verwerven wij mede-eigendom van het nieuw gefabriceerde artikel overeenkomstig de waarde van onze gereserveerde goederen. In alle in deze alinea genoemde gevallen houdt de klant de gecombineerde, gemengde of verwerkte goederen onder eigendomsvoorbehoud voor ons totdat onze zekergestelde vorderingen zijn voldaan. Wij hebben geen recht op waardevermeerdering als gevolg van het mengen, het combineren of het verwerken.

§6 Onderzoeks- en meldingsplicht

U bent verplicht de geleverde goederen op gebreken te controleren. Indien een defect aan het licht komt, dient u ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Indien het gebrek later wordt ontdekt, dient u ons onmiddellijk na ontdekking op de hoogte te stellen. In geval van niet-nakoming van de verplichting tot onderzoek en kennisgeving van gebreken worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd met inachtneming van het betrokken gebrek.

§7 Recht van teruggave

(1) In geval van terugzending op grond van een eventueel bestaand recht van terugzending, komen de kosten van terugzending voor uw rekening. Het risico van verlies en verslechtering van de geretourneerde zaak gaat pas op ons over wanneer deze aan ons is overhandigd. Het goed wordt geacht aan ons te zijn overhandigd wanneer het in ons magazijn is aanvaard door een persoon die gemachtigd is het in ontvangst te nemen.

(2) Gelieve contact op te nemen met onze klantendienst alvorens een retourrecht uit te oefenen, om de verdere procedure te coördineren en een snelle uitvoering van de retourzending mogelijk te maken.

§8 Reservering zelfbezorging

(1) Indien wij buiten onze schuld niet bevoorraad worden, hoewel wij bij betrouwbare leveranciers overeenkomstige bestellingen geplaatst hebben, is ToolTeam® - August GmbH van de prestatieplicht ontheven en kan zich uit de overeenkomst terugtrekken. In dat geval zullen wij u onmiddellijk op de hoogte brengen van de onbeschikbaarheid en u, in geval van terugtrekking, de reeds gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen.

(2) In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor u een vervangend artikel van gelijkwaardige prijs en kwaliteit aan te bieden.

§9 Garantie & waarborg, aansprakelijkheid

(1) Tenzij anders vermeld in de volgende paragrafen, verlenen wij onze klanten de wettelijke garantierechten voor gebreken. Wij bieden geen klantenservice en garantierechten die verder gaan dan de wettelijke garantierechten voor defecten. Indien fabrikanten van de door u gekozen producten een fabrieksgarantie aanbieden, zijn alleen de fabrikanten en niet ToolTeam® - August GmbH hiertoe verplicht.

(2) In geval van gebreken aan de geleverde zaak heeft u in eerste instantie slechts aanspraak op nakoming achteraf. In dit geval zullen wij naar eigen goeddunken garantie verlenen voor gebreken van de goederen door herstel of vervangende levering. In geval van rectificatie zijn wij niet verplicht de meerkosten te dragen die ontstaan door het vervoer van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering, voor zover het vervoer niet overeenstemt met het beoogde gebruik van de goederen.

(3) Met uitzondering van schade aan leven, lichaam en gezondheid en de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen die de uitvoering van het contract überhaupt mogelijk maken en op de nakoming waarvan de klant dus mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), is onze aansprakelijkheid beperkt tot schade die te wijten is aan opzettelijk of grof nalatig gedrag. De aansprakelijkheid volgens de ProdHaftG (Duitse productaansprakelijkheidswet) blijft onaangetast.

(4) Met uitzondering van schade voortvloeiend uit letsel van leven, lichaam en gezondheid, in geval van opzettelijk of grof nalatig gedrag en de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen die de uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maken en op de nakoming waarvan de klant derhalve mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), is onze aansprakelijkheid in hoogte beperkt tot de schade die typisch voorzienbaar was op het moment van het sluiten van het contract. De aansprakelijkheid volgens de ProdHaftG (Duitse productaansprakelijkheidswet) blijft onaangetast.

(5) De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van onze werknemers en andere plaatsvervangende agenten.

§10 Prijzen

Alle prijzen zijn vermeld in euro en inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde, tenzij anders vermeld. Prijzen zonder wettelijke BTW (nettoprijzen) zijn gemarkeerd met *.

§11 Verzendingskosten en extra kosten

(1) Verzendings- en extra kosten (zoals een toeslag voor een minimumhoeveelheid) kunnen aan de vermelde productprijzen worden toegevoegd. Deze worden ten laatste in het winkelmandje vermeld en zijn in het totaal inbegrepen.

(2) Voor leveringen naar niet-EU-landen worden extra douanerechten en -kosten en, indien van toepassing, omzetbelasting bij invoer in rekening gebracht. Nadere informatie is te vinden op het internetportaal van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=de en specifieke informatie voor Zwitserland op: http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do.

§12 Prijsfout

Indien wij, ondanks zorgvuldige controle, een fout maken bij het opstellen of vaststellen van een prijs, behouden wij ons het recht voor om de eventueel ontstane koopovereenkomst te betwisten.

§13 Beeldrechten

(1) De rechten op de afbeeldingen op de website van ToolTeam® - August GmbH zijn eigendom van ToolTeam® - August GmbH of onze partners. Gebruik van de afbeeldingen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

(2) De productnamen of logo's die op onze website en in onze e-mails of brieven worden genoemd of gebruikt, zijn merken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve fabrikanten.

§14 Nota volgens de batterijwet

Aangezien onze zendingen batterijen en accu's kunnen bevatten, vestigen wij uw aandacht op het volgende:

Batterijen en accu's mogen niet bij het huisvuil worden gedaan, maar moeten gratis worden ingeleverd bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij de plaatselijke detailhandel. Afvalbatterijen kunnen schadelijke stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu of uw gezondheid als ze niet op de juiste manier worden opgeslagen of weggegooid. Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak. Onder het vuilnisbaksymbool staat de chemische naam van de verontreinigende stof:
Pb = batterij bevat lood
Cd = batterij bevat cadmium
Hg = batterij bevat kwik
Van ons ontvangen batterijen of accu's kunnen na gebruik gratis aan ons worden geretourneerd op onderstaand adres of gratis per post aan ons worden teruggezonden:

ToolTeam® - August GmbH
Lindauer Str. 69
DE-D-50935 Köln
: [email protected]
Telefoon: +49(0)221/43082760
Fax: +49(0)221/43082789

§15 Toepasselijk recht

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, tenzij de bescherming die u als consument wordt geboden, wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin u uw gewone verblijfplaats heeft.

(2) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing.

§16 Bevoegdheidsovereenkomst

Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, wordt de bevoegde rechtbank van onze maatschappelijke zetel te Keulen overeengekomen als de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie en met betrekking tot het sluiten en de effectiviteit ervan.

§17 Gegevensbescherming

(1) Wij verzamelen klantgerelateerde gegevens in het kader van de afwikkeling van zakelijke relaties. Wij houden ons met name aan de bepalingen van het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu), de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG-EU), de Telecommunicatiewet (TKG) en de Telemediawet (TMG).

(2) Met betrekking tot het verzamelen, opslaan, verwerken en gebruiken van gegevens verwijzen wij naar de uitleg in onze Privacyverklaring en onze verklaring over Cookies & internetreclame, die een aanvulling zijn op deze Algemene voorwaarden. U vindt de Privacyverklaring en onze verklaring op Cookies & internetreclame in onze online winkel of hier Privacyverklaring en verklaring over Cookies & internetreclame.

§18 Slotbepalingen

(1) Indien afzonderlijke bepalingen van het contract met de klant, met inbegrip van deze voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen en voorschriften van het contract niet aan. De geheel of gedeeltelijk ongeldige bepaling zal worden vervangen door een onderling overeengekomen bepaling van de partijen, waarover afzonderlijk zal worden onderhandeld met inachtneming van de wederzijdse belangen; subsidiair - voor zover geen overeenstemming wordt bereikt - zijn de desbetreffende wettelijke bepalingen van toepassing.

(2) Hetzelfde geldt in geval van een contractuele leemte.

(3) In geval van geheel of gedeeltelijk ongeldige bepalingen van het contract, met inbegrip van de algemene voorwaarden, kunt u zich te allen tijde zonder enige onderhandeling beroepen op de wettelijke bepalingen en de toepassing daarvan eisen.

§19 Downloaden en afdrukken

De algemene voorwaarden voor ondernemers om te downloaden en af te drukken via de browser.

ToolTeam® - August GmbH - Algemene voorwaarden versienummer: 5.0.2 / stand september 2018